Organizacija dela na šoli - MODEL BPovzetek je narejen za začetek šolskega leta, saj se modeli glede na epidemiološko sliko lahko s sklepom ministrice tudi spreminjajo, kar pomeni tudi spremembe zahtevanih ukrepov. Na podlagi splošnih izhodišč bodo podana tudi podrobnejša navodila za posamezna področja, kjer bo to potrebno. Vsi ukrepi postanjeo del Šolskega reda Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik.

 

Podlage


·       Vladni odloki

·       Priporočila, navodila in smernice NIJZ (vse obvezno)

 

o   za glasbene šole

o   osnovne šole

o   organizacijo javnih prireditev

o   za glasbene prireditve

o   razkuževanje

o   zračenje

o   uporaba mask

o   higiena kašlja

o   higiena rok

·       Smernice ZRSŠ

o   modeli

·       MIZŠ (koordinacija s sindikati, ravnatelji, strokovni javnostjo in starši)

·       Medicina dela

o   anticovid

 

 

MODELI POUKA ZA ŠOLSKO LETO 2020 / 21 (ZRSŠ)

A – vse dejavnosti potekajo normalno normalno

B – upoštevanje smernic NIJZ in ZRSŠ

C – na šoli poteka samo individualni pouk, ostali pouk poteka na daljavo

D – ves pouk poteka na daljavo

 

O uporabi posameznega modela odloča Vlada RS oz. pristojni minister.

Pregled in primerjava posameznih modelov pouka za šolsko leto 2020/21:


Dejanje / model

A

B

C

D

Pouk

V učilnici

V učilnici z omejitvijo

Individualni v učilnici, skupinski na daljavo

Na daljavo

Nastopi

Vsi

Samo znotraj epidemiološke enote z omejitvijo

Ne

Na daljavo

Sestanki

Običajno

Na daljavo oz. s spoštovanjem omejitev

Na daljavo

Na daljavo

Premikanje po šoli

Brez omejitev

Določitev urnikov, koridorji

Določitev urnikov, koridorji

Na daljavo

Čiščenje in razkuževanje

Običajno

Po navodilih NIJZ

Po navodilih NIJZ

Po navodilih NIJZ

Uporaba mask

Ni potrebna

Obvezna, razen izjem

Obvezna

/

Medosebna in učna razdalja

/

Obvezna

Obvezna

/

Vstop v šolo

Prost po zakonu

Omejen za ne-nujne vstope, zadrževanje in starše

Omejen

Samo po predhodnem dogovoru


Prvi šolski dan

 

 • Obvezno spoštovanje priporočil NIJZ  
 • elefonski (ali na drug način na daljavo) dogovor za urnik (upoštevajte zamika urnika za učilnice in skupinski pouk)
 • Prvošolčke sprejmejo učitelji pred šolo po predhodnem dogovoru in jih (izjemoma skupaj s starši) pospremijo do svoje učilnice na ogled prostora. Uporaba mask je obvezna. Termin za razdelitev urnikov za 1. razred je od 1.9. od 15.00 do 2.9. do 18.00 ure.
 • Vse starše in učence je potrebno pred pričetkom pouka seznaniti z:

o   navodili in hišnim redom

o   urejenostjo gibanja in življenja na šoli (pravila vstopa, razkuževanja, uporabe mask, zadrževanja na šoli, čakanja in karantene itd.)

o   določenimi načini medsebojne komunikacije

 

  

Področja ukrepov

 

  
Informiranje
Obvezna je seznanitev staršev in učencev preko spletne strani šole in sproti ustno ali pisno s strani učiteljev.

Zagotavljanje obveznosti absolutnega zdravja na šoli
Šola obvesti starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa ali neke druge bolezni (kihanje, kašljanje, smrkanje, povišana temperatura, slabosti, vnetja, boleče grlo ipd.) učenca odpelje v poseben prostor (zbornica šole) in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se nemudoma obvesti vodstvo šole, šola pa ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
 
Zagotavljanje obveznosti medosebne razdalje

Minimalna medosebna razdalja na šoli je 1,5 metra, priporočena 2 metra. Pri pouku pihal, trobil in petja je razdalja 3 metre (učna razdalja) z obvezno rabo pregrade iz pleksi-stekla ali uporabo mask.
 
Uporaba zaščitnih mask

Uporaba mask je na šoli obvezna pri vstopu v šolo in pri gibanju po skupnih prostorih šole. Maske so pri gibanju so zaradi preozkih hodnikov, na katerih ni mogoče zagotoviti obvezne medosebne razdalje obvezne tudi za učence mlajše od 12 let, kot nadomestni ukrep za zagotavljanje medosebne razdalje. V učilnici uporaba mask ni obvezna, v kolikor je zagotovljena medosebna in učna razdalja in pregrada iz pleksi-stekla ter v kolikor ne gre za uporabo šolskih instrumentov, na katere igra več otrok.
 
Prepoved izmenjave predmetov in dokumentov

Učenci, ki igrajo na instrumente v učilnicah nosijo masko ves čas uporabe takšnega instrumenta (klavir, orgle, harmonika, harfa, kontrabas). Pri nujnem prijemanju instrumentov učencev (uglaševanje ipd.) je obvezna uporaba rokavic in maske. Pri menjavi ali prevzemu dokumentov je nujno predhodno razkuževanje rok. Izmenjava dokumentov med zaposlenimi poteka na daljavo, z uporabo službenih šolskih predalov v zbornici ali na drug posreden način skladno z dogovorom.

Protokoli čiščenja in razkuževanja:
Poleg običajnih postopkov čiščenja je nujno
Razkuževanje kljuk, stikal in ograj na stopniščih
Razkuževanje stolov v dvorani po vsaki uporabi
Razkuževanje klopi v učilnicah za skupinski pouk

Zračenje prostorov

Prostore je potrebno prezračiti najmanj 5 minut na vsako učno uro (zadnjih pet minut pouka) in vsaj 10 minut pred pričetkom in po koncu delovnega dneva v prostoru.

Prepoved zbiranja na šoli

Epidemiološka enota na šoli je razred (pri učitelju petja / instrumenta ali PG, PGV, NGL, Solfeggio). Razredi med seboj ne prihajajo v kontakt. Zadrževanje po hodnikih ali drugih prostorih je na šoli prepovedano. Prepovedane so tudi druge dejavnosti na šoli, ki niso neposredno povezane z izvajanjem pouka ali pripravo na pouk ali z drugim delom zaposlenega skladno s pogodbo o zaposlitvi.

Zmanjševanje skupin

Kjer ni mogoče zagotoviti pouka z upoštevanjem medosebne razdalje  se skupine zmanjšujejo ali pa se kot nadomestni ukrep uporablja maske. Zamnjševanje skupin bo uporabljeno po potrebi pri skupinskem pouku.

Prepoved  mešanja med epidemiološkimi skupinami

Posamezne skupine (razredi pri posameznem učitelju, oddelek pri skupinskem pouku) se med seboj ne mešajo. Prepovedani so vsi mešani nastopi in projekti – v omejenem številu (1 na semester na učitelja) se lahko izvajajo samo nastopi znotraj posameznega razreda = razredni nastopi z omejitvijo 10 nastopajočih in 20 obiskovalcev v publiki.)

Urniki uporabe skupnih prostorov (hodniki)
Pouk bo potekal po urniku z zamikom zaradi ozkih hodnikov. Zamik urnika je vezan na učilnico in sicer tako, da se številka učilnice deli s 6, ostanek pa pomnoži z 10. Tako dobimo minute pribitka na polno uro (7 / 6 ostane 1 >>> torej 10 minut čez uro, 11/6 ostane 5 >>> torej 50 minut čez polno uro).  Izjeme so učilnice s skupinskim poukom, ki pa tudi morajo imeti urnik v medsebojnem zamiku. Prihod in odhod učencev v učilnice s skupinskim poukom poteka vedno s spremstvom in pod nadzorom učiteljice z upoštevanjem medosebne razdalje in uporabo mask. Starši v šolo ne vstopajo, v kolikor pa vstopijo, vstopijo na podlagi vabila in  jih je potrebno evidentirati z uradnim zaznamkom.

Ureditev koridorjev premikanja po šoli
Vstopi v šolo in premikanje po hodnikih poteka  z uporabo treh vhodov. Vhod šole se uredi dvosmerno za vhod in izhod, na enak način se uredi tudi dvorana.Glavni vhod se uporablja za dostop do učilnic 1 - 7, 22 - 32 in 47, Vhod 9 se uporabi za dostop do učilnic 8 - 13 in 33 - 37, Vhod 1 se uporabi za izhod iz učilnice 1 (posebej zavarovan koridor), službeni vhod se uporablja za vstop in izhod zaposlenih.

Organizacija sestankov

Govorilne ure, roditeljski sestanki, sestanki aktivov itd. potekajo na daljavo.

Prireditve

Šola ohrani v modulu A vse osnovne stalne prireditve, v modulu B razredne nastope do 10 nastopajočih in recitale, v modulu C in D so lahko prireditve izvedene zgolj na daljavo.

Službene poti in zunajšolski projekti

Zunajšolskih dejavnosti in mednarodnih dejavnosti šola ne izvaja. Ti dogodki so možni samo, če so izvedeni na daljavo.

Pouk na prostem
Možen je pouk na prostem, v kolikor je izveden na varen in za okolico nemoteč način.

Obveznost evidenc
Poleg običajnih so obvezne evidence vstopov staršev (odraslih) na šolo (uradni zaznamek učitelja) in evidence staršev (odraslih) na nastopih. Takšna evidenca poleg lokacijskih in časovnih podatkov vsebuje podatke o imenu in priimki, naslovu, telefonu in e-mailu

Določitev čakanja in karantene
Učenci, ki čakajo na nadaljevanje pouka lahko čakajo v preddverju šole, na določenih mestih na hodniku in v steklenem atriju v nadstropju, za karanteno in izolacijo bolnih je določena zbornica šole.

 

Specifična priporočila za glasbene šole - NIJZ

 

POUK

 • Medosebna splošna razdalja 1,5 – 2 m,
 • Medosebna in učna razdalja 1,5 – 2 m, pregrada iz pleksi-stekla za instrumente s tipkami, godala, brenkala  - če ni premikanja, maska ni potrebna
 • Medosebna razdalja 3m, pregrada iz pleksi-stekla za pihala, trobila in petje – SAMO POSAMEZNO – če ni premikanja, maska ni potrebna.
 • Komorna igra samo z učiteljem, korepeticije s korepetitorjem  - z upoštevanjem medosebne  in učne razdalje – kot je navedeno zgoraj.
 • Učenci ki igrajo na instrumente, ki jih uporablja zaporedoma več otrok (klavir, orgle, harmonika, harfa, kontrabas) nosijo maske. Šolska glasbila, ki jih uporabljajo učenci eden za drugim oz. skupaj s profesorjem, naj se po menjavi učenca razkužijo. Svetujemo, da vse površine, ki se jih učenci dotikajo (npr. tipke) po uporabi razkužite.
 • Dotikanja tujih instrumentov se je treba izogibati, kolikor je mogoče (brez izmenjave instrumentov, preizkušanja ipd.). Če so takšni dotiki nujno potrebni (npr. pri uglaševanju godalnih instrumentov), je treba nositi rokavice za enkratno uporabo, ki jih je treba odstraniti po vsakem stiku ali pa si razkužiti roke pred in po uglaševanju. Če učenci pridejo v stik s svojo slino - npr. pri čiščenju glasbila - je treba roke takoj umiti ali razkužiti.
 • Pri pihalih je treba zbirati kondenzirano tekočino. Rabljene robčke za enkratno uporabo je treba odlagati v vreče za smeti. Tekstilne krpe je treba po uporabi ustrezno oprati.
 • Komorna igra se izvaja s posameznim učencem (samo z enim naenkrat) in sodelovanjem učitelja. Ne izvaja se klavir štiriročno.
 • Orkester in zbor se izvajata le sekcijsko in le s takšnim številom učencev, s katerim  je mogoče upoštevati določeno učno in  medosebno razdaljo. Godalni in kitarski orkester lahko izjemoma občasno delujeta tudi v večjih skupinah ob uporabi zaščitnih mask.
 •  Nauk o glasbi, solfeggio – zmanjšana skupina (prip. do 12 otrok) z upoštevanjem medosebne razdalje in uporabo pregrade iz pleksi-stekla. Maske v tem primeru med poukom niso potrebne.
 • PGV in GP lahko potekata normalno, priporočljivo je upoštevanje razdalje.

 

NASTOPI

 • Nastopi in druge prireditve so odsvetovani.
 • V kolikor so nujni (model B), so dopustni le razredni nastopi (znotraj epidemiološke enote – skupine), vendar le z do 10 nastopajočih in z do 20 v publiki. Vsak učitelj lahko pripravi 1 nastop na semester.
 • Nastopajoči čakajo na nastop v učilnicah in upoštevajo medosebno razdaljo ali so v maskah.
 • Publika mora biti vnaprej prijavljena in evidentirana s spiskom, ki vsebuje datum, uro, lokacijo nastopa, ime nastopa, dežurno osebo ter spisek obiskovalcev z imenom in priimkom, naslovom, telefonsko številko in e-mailom. Med nastopi so maske za publiko obvezne.
 • V dvorani morajo biti na razpolago sami tisti sedeži, ki ustrezajo standardom medsebojne oddaljenosti. Dežurni na nastopu obiskovalce razporedi po sedežih (najprej se popolnijo zadnje vrste), vendar le tiste, ki so vnaprej prijavljeni za udeležbo na nastopu. Po nastopu se dvorana temeljiti ne-prisilno (brez mešanja zraka) prezrači in razkuži vse stole, ki so bili v uporabi.
 • Mešani nastopi, zunajšolski nastopi, projekti, mednarodne izmenjave, oddelčni nastopi, nastopi aktivov itd. se v modulih B, C in D ne izvajajo v živo, lahko pa se izvedejo preko Zooma.

DRUGO DELO

 • Vse drugo delo se opravlja na delovnem mestu na način, da se izogiba zbiranju ljudi in spoštuje vsa priporočila in navodila. Enako velja tudi za zbiranja med odmori pri delu.

 

 

Nadomestni ukrepi (v primeru nezmožnosti spoštovanja nekaterih osnovnih ukrepov po NIJZ – glasbene šole)

 • Zmanjšana možnost medosebne razdalje >>> uporaba maske
 • Nezmožnost umivanja rok z milom in toplo vodo >>> razkuževanje rok
 • Uporaba maske v razredu >>> pregrada iz pleksi stekla
 • Nezmožnost razkuževanja šolskega stacionarnega instrumenta >>> uporaba maske

 

23.8.2020

 

Saša Potisk, ravnatelj Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik

Prijava na e-novice

 
 
Glasbena šola
Ljubljana Vič - Rudnik
Gradaška 24, 1000 Ljubljana
T: +386 1 252 14 74
F: +386 1 252 78 23
E: info@gsvr.si
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke