SodelovanjeGlasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik ima široko paleto možnosti za sodelovanje in bogato zgodovino na tem področju. Sodelovanje je možno z drugimi šolami na pedagoškem področju, z drugimi institucijami v lokalnem ali mednarodnem okolju, z različnimi strokovnimi in drugimi društvi in združenji, v projektih in akcijah mesta ali države, s posamezniki, na področju strokovnega spopolnjevanja učiteljev, učencev, dijakov, študentov, pri organizaciji kulturnih in vzgojno - izobraževalnih dogodkov iz našega strokovnega področja.

Strategija sodelovanja


Na podlagi Listine Sveta Evrope o izobraževanju za demokratično državljanstvo in izobraževanje za človekove pravice (sprejel Odbor ministrov Sveta Evrope 11. 5. 2010, Priporočila Sveta Evrope o izobraževanju za globalno soodvisnost in solidarnost (sprejel Odbor ministrov Sveta Evrope 5. 5. 2011), Priporočila in memoranduma o razsežnostih verskih in ne- verskih prepričanj v okviru medkulturnega izobraževanja, Priporočila o integraciji načela enakosti spolov v izobraževanju (sprejel Odbor ministrov Sveta Evrope 10.10.2007), Svetovnega programa za vzgojo za človekove pravice (sprejela Generalna skupščina ZN, 2005), Strategije izobraževanja za trajnostni razvoj in Vileniški okvir za izvajanje strategije za trajnostni razvoj (sprejeta v okviru Odbora za okoljsko politiko Ekonomske komisije ZN za Evropo– UNECE, Vilna, 17.-18.3.2005), Deklaracije o globalnem izobraževanju (sprejeta na Vseevropskem kongresu o globalnem izobraževanju, Maastricht, 15.-17.11.2002), Deklaracije o medkulturnem izobraževanju v novem evropskem kontekstu (21. zasedanje ministrov za izobraževanje Sveta Evrope "Medkulturno izobraževanje: obvladovanje različnosti, krepitev demokracije" (Atene, november 2003) ter drugih strateških dokumentov UNESCA, Sveta Evrope in OECD ter slovenske nacionalne politike smo oblikovali načrt mednarodnega in domačega sodelovanja.

Cilji in naloge strategije sodelovanja


 1. Izobraževanje ter vodenje projektov programov mednarodne mobilnosti
 2. Organizacija in koordinacija kulturnih in izobraževalnih dogodkov
 3. Prisotnost in zagotavljanje kakovostnih nastopov za lokalno skupnost in zainteresirane inštitucije v Sloveniji in za Slovence v tujini
 4. Sodelovanje s subjekti v slovenskih javnih izobraževalnih mrežah
 5. Iskanje možnosti sodelovanja na naslednjih področjih:
 • Dvostransko sodelovanje (formalno ali neformalno sodelovanje s institucijami)
 • Regionalno sodelovanje (Srednje evropska iniciativa, Evropska šola, Razvojno sodelovanje – Pakt stabilnosti)
 • Večstransko sodelovanje (vključuje šole ali druge vladne in nevladne inštitucije v Sloveniji in po svetu)
 • Tuji jeziki (zaposleni, SSS)
 • Mednarodno sodelovanje šol (Erasmus, Comenius etc. ali neformalni projekti)
 • Štipendiiranje (iskanje možnosti za zaposlene ali učence)
 • Slovenci v zamejstvu in po svetu (zamejci, izseljenci, zdomci)
 • Priseljenci v Sloveniji
 • Spremljanje mednarodnih dogodkov

Dvostransko sodelovanje


Dvostransko sodelovanje med šolami ima podlago v sodelovanju med Slovenijo in evropskimi ter tudi neevropskimi državami, ki je intenzivno na vseh ravneh, od neposrednega sodelovanja posameznikov in institucij, pa do sodelovanja ministrov. Formalno je to sodelovanje uokvirjeno v dvostranskih sporazumih, programih in protokolih o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi. Ministrstvo za šolstvo in šport tako dejavno sodeluje pri pripravi in sklepanju dvostranskih sporazumov, programov in protokolov o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti. V skladu z Zakonom o zunanjih zadevah ter na podlagi dogovora med Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je Ministrstvo za zunanje zadeve osrednji nosilec pri sklepanju mednarodnih pogodb, ki zajemajo izobraževanje, kulturo in znanost (krovni sporazumi in programi). Ministrstvo za zunanje zadeve vodi tudi celoten postopek od pobude za sklenitev teh pogodb, potrditve v Državnem zboru in objave v Uradnem listu, do uveljavitve.

Ministrstva za zunanje zadeve (Sektor za mednarodne odnose v kulturi) je od konca leta 1992 v povezavi z Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za znanost in tehnologijo uskladilo besedila in zagotovilo sklenitev dvostranskih medvladnih sporazumov o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti z cca. 50 državami. Le-ti so pravna podlaga za sklepanje dvostranskih programov sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti in se imenujejo tudi "krovni sporazumi". S sporazumi se na splošno opredeljujejo možnosti za sodelovanje in vzpostavljanje stikov v izobraževanju, kulturi in znanosti. Sporazumi določajo možnosti za neposredno sodelovanje med organi, univerzami in drugimi izobraževalnimi, znanstvenimi in kulturnimi ustanovami ter organizacijami. Sporazumi omogočajo tudi izmenjavo učiteljev in učencev, strokovnjakov in umetnikov ter podpirajo šolske, športne in mladinske povezave, učenje jezikov ter seznanjanje z zgodovino, kulturo in civilizacijo druge države.

Medvladni dvostranski programi / protokoli o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti so za mednarodno izmenjavo zanimivejši, saj vsebujejo konkretne možnosti za izmenjave, poleg tega pa tudi splošne in finančne določbe, ki določajo načine izvedbe in financiranja nekaterih oblik izmenjav na osnovi recipročnosti. Slovenija ima s tujimi državami sklenjenih že več kot dvajset programov. Ti programi določajo npr. število podiplomskih štipendij, izmenjavo posameznikov, udeležbo na poletnih jezikovnih tečajih, neposredno sodelovanje šolskih in kulturnih ustanov, možnost udeležbe na mednarodnih prireditvah itd.

Sporazumi

Mednarodni krovni sporazumi o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti:

Št. Ime države Leto podpisa Kraj podpisa UL št.
1 Albanija 9.12.1993 Tirana 36/94
2 Argentina 4.5.1994 Buenos Aires 41/97
3 Avstrija 30.4.2001 Ljubljana 20/02
4 Belorusija 3.6.1991 Minsk 13/92
5 Bolgarija 21.3.1994 Ljubljana 8/96
6 Bosna in Hercegovina 19.10.1999 Ljubljana 69/00
7 Ciper 21.1.1999 Ljubljana 49/00
8 Češka 12.5.1994 Praga 79/94
9 Egipt 3.3.1996 Kairo 19/97
10 Estonija 5.11.1993 Ljubljana 36/94
11 Finska 26.3.1999 Ljubljana 86/99
12 Francija 6.11.1992 Ljubljana 14/93
13 Francija kult. centri 17.10.2001 Ljubljana 20/02
14 Grčija 10.11.1993 Ljubljana 35/94
15 Gruzija 19.4.2002 Tbilisi 74/03
16 Hrvaška 7.2.1994 Zagreb 51/94
17  Indija 16.12.1996 New Delhi 45/99
18 Iran 13.4.1994 Ljubljana 99/01
19  Italija  8.3.2000 Rim 49/02
20  Izrael 16.3.1993 Ljubljana  33/94
21 Jordanija 10.11.1999 Ljubljana 20/02
22  Kazahstan 18.1.1994 Almaty 36/94
23  Kitajska 18.1.1994 Ljubljana 11/94
24 Koreja 5.7.1997 Ljubljana 17/97
25  Latvija 5.3.1998 Ljubljana 28/99
26  Litva 14.11.1997 Vilna 99/01
27  Luksemburg 24.4.1997 Luksemburg  22/98
28  Madžarska 2.9.1992 Budimpešta 23/93
29  Makedonija 8.7.1993 Ljubljana 25/97
30 Malta 20.3.1996 Ljubljana 19/97
31 Maroko      
32  Mehika 23.9.1996 New York 36/99
33 Nemčija 18.6.1993 Ljubljana 36/94
34 Poljska 14.2.1994 Varšava 42/94
35 Portugalska 6.4.1998 Lizbona 28/99
36 Romunija 28.2.1994 Bukarešta 29/96
37 Rusija 17.11.1995 Moskva 36/96
38 Slovaška 14.12.1994 Bratislava  25/97
39  Španija 15.12.1993 Madrid 36/94
40  Turčija 6.6.1995 Ankara 17/97
41 Turkemnistan 21.1.1994 Ašhabad 36/94
42 Ukrajina 12.5.1997 Ljubljana 19/00
43 Velika Britanija 22.4.1993 London 33/94
44 Velika Britanija kulturni center 18.12.2000 Ljubljana 20/02
45 ZDA 8.5.1996 Washington 57/96
46 Zvezna Repubilka Jugoslavija  23.3.2001 Beograd 47/02


Sporazmi z nasledstvom SFRJ: Avstralija, Belgija, Italija, Japonska, Nizozemska

Programi in protokoli

Izvedbeni medvladni programi/protokoli o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, ki izhajajo iz sklenjenih mednarodnih krovnih sporazumov.

Podpisani programi / protokoli z državami / zveznimi deželami : Argentina, Avstrija, Bavarska, Bolgarija, Češka, Finska, Flandrija, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Izrael,  Kitajska, Luksemburg, Madžarska, Mehika, Makedonija, Malta, Nizozemska, Nemčija,  Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Srbija, Črna gora, Španija, Turčija

Sodelovanje na tej ravni je možno s katerokoli institucijo v Sloveniji ali izven nje na področju dejavnosti Glasbene šole Ljubljane Vič – Rudnik, za katero obstaja obojestranski interes, smisel in finančno kritje.

Regionalno sodelovanje med Slovenijo – Avstrijo – Madžarsko – Češko - Slovaško


Gre za iniciativo na področju izobraževanja t.i. »Strateško partnerstvo«, ki spada v širše sodelovanje držav v regiji: Slovenija, Avstrija, Madžarska, Češka in Slovaška. Prvo srečanje visokih uradnikov ministrstev je bilo leta 1997 na Dunaju, spomladi 2004 pa je bilo prvo ministrsko srečanje, na katerem so ministri podpisali memorandum o sodelovanju. V tem okviru potekajo projekti na različnih področjih in redna srečanja na ravni ministrstev.

Projekti:
 • primerjava glasbena - šolskih sistemov
 • primerjava financiranje glasbenega šolstva
 • sodelovanje na področju dela z učenci

Večstransko sodelovanje


Program dela na področju osnovnega glasbenega izobraževanja je usmerjen na:
 • izobraževanje za demokratično državljanstvo,
 • učenje in poučevanje,
 • primerjava znanja in napredka učencev,
 • spoznavanje glasbene dediščine posameznih narodov,
 • sodelovanje z manjšinami,
 • vnašanje evropske dimenzije v izobraževanje,
 • razvoj šolskih politik,
 • nadaljnje izobraževanje učiteljev.
Glasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik bo iskala možnosti večstranskega sodelovanja skozi povezovanje s sorodnimi ali kompatibilnimi institucijami v drugih državah in skozi projekte evropske mobilnosti ali neformalna srečanja uresničevala smernice evropskih šolskih politik ter tako zagotavljala izobraževanje in aktivno mednarodno izkušnjo za svoje zaposlene in učence.


Izobraževanje zaposlenih skozi sodelovanje


omogoča zaposlenim, da se udeležujejo delavnic ter dogodkov v evropskih državah Glavni cilj programa je spodbujanje evropske kulture v izobraževanju, delavnice in seminarji naj bodo prvenstveno posvečeni prednostnim področjem kot so : spoznavanje glasbenega izobraževanja v drugih evropskih in neevropskih državah, kulturna dediščina, jeziki, spoznavanje centrov glasbene kulture, obiskovanje in spoznavanje najboljših glasbenih inštitucij etc.
Glasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik bo iskala možnosti aktivnih in pasivnih oblik sodelovanja na relevantnih in za stroko zanimiv ter koristnih dogodkih za zaposlene in naše učence.

Mednarodno razvojno sodelovanje in pakt stabilnosti  za Jugovzhodno Evropo


Slovenija je po mednarodnih zavezah in zahtevah EU dolžna zagotavljati sredstva za mednarodno razvojno in humanitarno pomoč državam v razvoju ter jih postopno povečevati. Na področju izobraževanja so dejavnosti prednostno usmerjene na JV Evropo, sem pa šteje tudi skrb za Slovence, ki živijo v državah v razvoju.

Glasbena šola Ljubljana Vič – Rudnik bo iskala možnosti za sodelovanja s šolami in drugimi inštitucijami na področju vzhodne in jugovzhodne Evrope ter Turčije.

Tuji jeziki


Ena izmed pomembnejših nalog ministrstva, pristojnega za izobraževanje, je skrb za koordinacijo mednarodnega sodelovanje na področju učenja in poučevanja tujih jezikov. To področje je v zadnjih letih izredno pridobilo na pomenu, saj se Evropa zaveda, da je raznolikost kultur, vrednot, prepričanj in jezikov temelj našega sobivanja. V Evropski uniji je 20 uradnih jezikov, prav tako pa še 60 drugih govorjenih jezikov. Spoštovanje jezikovne drugačnosti je osrednja vrednota, na kateri temelji Evropska unija. Sposobnost razumeti tuji jezik in v njem komunicirati postaja dnevna praksa ljudi po celem svetu. Ocenjujejo namreč, da ta veščina pa ne ostaja več zgolj orodje za strpnejšo in bolj humano družbo, v katero se posameznik aktivno vključuje, je tudi eden izmed pomembnejših vzvodov za večjo konkurenčnost na ekonomskem področju. Glasbena šola Ljubljana Vič – Rudnik bo organizirala tečaje tujih jezikov za zaposlene znotraj sistema stalnega strokovnega izobraževanja in spopolnjevanja.

Mednarodno sodelovanje šol


Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve že vrsto let namenja posebna sredstva za projektno delo šol z izrazitim mednarodnim sodelovanjem. V glavnem gre za manjše projekte, s katerimi šole ne morejo kandidirati na razpisih v okviru Evropske unije (Socrates, Leonardo da Vinci, Skriti zaklad). Projekti mednarodnega sodelovanja, ki jih šola lahko prijavi na razpisu Skriti zaklad, so enoletne projektne aktivnosti, ki se izvajajo na podlagi sklenjenih dvostranskih sporazumov ali programov sodelovanja, v okviru regionalnega povezovanja oziroma v okviru večstranskih organizacij, v katerih ima Slovenija članstvo.
Projekti mednarodnega sodelovanja uveljavljajo evropsko in globalno dimenzijo, v okviru katere razvijajo vedenje in zavest o:
 • geografski, kulturni in socialni raznolikosti Evrope in njenih naravnih, družbenih in gospodarskih značilnostih,
 • političnih in socialnih strukturah v Evropi,
 • zgodovinskih silnicah, ki so izoblikovale Evropo, še zlasti glede na razvoj pojmov prava, države in svobode,
 • evropski kulturni dediščini v vsej njeni hkratni enovitosti in raznolikosti,
 • večjezični in večkulturni naravi evropskega prostora,
 • nalogah in delovanju organov Evropske unije in Sveta Evrope,
 • izobraževanju za evropsko državljanstvo.
Oblike mednarodnega sodelovanja:
 • šolske izmenjave na podlagi projektnega dela vezanega na kurikulum ali razvojni načrt šole;
 • organizacija festivalov in drugih prireditev z mednarodno udeležbo;
 • organizacija nacionalnega ali mednarodnega dogodka z zgoraj navedenimi dimenzijami; udeležba skupine učencev ali dijakov na mednarodnem festivalu ali drugi mednarodni prireditvi po predhodnem projektnem delu;
 • projekti v podporo jezikovni in kulturni raznolikosti na šoli;
 • drugi projekti z izrazito mednarodno dimenzijo .

Štipendiranje


Glasbena šola Ljubljana Vič – Rudnik bo iskala možnosti in zbirala informacije za pridobivanje štipendij za svoje učence ter zaposlene.

Slovenci v zamejstvu in po svetu


Republika Slovenija je - na podlagi 5. člena Ustave RS, v katerem je navedeno, da Republika Slovenija "...skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za slovenske izseljence in zdomce, ter pospešuje njihove stike z domovino..." ter da lahko "...Slovenci brez slovenskega državljanstva uživajo v Sloveniji posebne pravice in ugodnosti..." in da "...vrsto in obseg teh pravic in ugodnosti določa zakon..." ter na podlagi Resolucije o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov RS (4. poglavje, III. Šolstvo in izobraževanje), ki jo je državni zbor RS sprejel 27.06.96, in Resolucije o odnosih s Slovenci po svetu (4.1. Ohranjanje slovenskega jezika in izobraževanje), ki jo je Državni zbor RS sprejel 23.01.02 - zadolžena, da skrbi za Slovence po svetu in v zamejstvu. Ministrstvo za šolstvo in šport RS (prej RKVITK) te naloge v šolstvu opravlja že od leta 1976, ko mu jih je poverila vlada.

ZAMEJCI (Italija, avstrija Madžarska)
IZSELJENCI (ZDA, Kanada, Argentina, Avstralija, Urugvaj))
ZDOMCI (Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Češka republika, Francija, Hrvaška, Liechtenstein, Makedonija, Nizozemska, Zvezna republika Nemčija, Švica, Velika Britanija, Srbija)

Delovanje Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik na področju sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu bo potekalo na podlagi:
 • Ustave RS in Resolucije o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov RS ter
 • bilateralnih sporazumov RS, sklenjenih s sosednjimi državami:
 • o Sporazum o sodelovanju v izobraževanju, kulturi, znanosti in tehnologiji med vlado R Slovenije in vlado R Italije (2000)
 • Sporazum o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med R Slovenijo in R Madžarsko (1992)
 • Sporazum o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med vlado R Slovenije in vlado R Avstrije (2001)

usmerjeno predvsem v nekaj večjih sklopov aktivnosti, in sicer:

• izobraževanje pedagoških delavcev
• strokovne poučne ekskurzije za učence in dijake
• vključevanje zamejskega šolstva v tekmovanja in druge dejavnosti v Sloveniji
• podpora zamejskemu šolstvu s predstavitvenimi projekti učbenikov, strokovne literature, knjig, mladinskega tiska in učne opreme;

Priseljenci v Sloveniji


V skladu z direktivami Evropske unije in priporočili Sveta Evrope ter drugih mednarodnih organizacij ter upoštevaje eno izmed osnovnih človekovih pravic (pravica do izobraževanja) bo glasbena šola omogočala izobraževanje za učence migrante in pripadnike novodobnih narodnih skupnosti v Sloveniji.

Spremljanje mednarodnih dogodkov


Med mednarodne dejavnosti na področju šolstva sodi tudi sodelovanje na mednarodnih konferencah, simpozijih in seminarjih, referenčnih tekmovanjih, koncertih ali gledališko – opernih predstavah, namenjenih učiteljem, korepetitorjem ter drugim strokovnjakom in predstavnikom šole. Pridobljene informacije so zanimive tudi za širši krog (strokovne) javnosti, zato bodo udeleženci konferenc pripravili poročila, ki bodo objavljena na spletnih straneh šole.

Saša Potisk, ravnatelj

Aleksandra Naumovski Potisk, koordinatorka za mednarodno sodelovanje na področju vzgoje in izobraževanja ter kulture na Glasbeni šoli Ljubljana Vič – Rudnik
Glasbena šola
Ljubljana Vič - Rudnik
Gradaška 24, 1000 Ljubljana
T: +386 1 252 14 74
F: +386 1 252 78 23
E: info@gsvr.si
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke